برای باز شدن فایلهای صوتی:

۱۳۹۱ شهریور ۲۸, سه‌شنبه

عرفان تطبیقی در ادیان - آقای دکتر ریخته گران
عرفان تطبیقی در ادیان جلسه اول آیین بودا (متن جلسه اول)


عرفان تطبیقی در ادیان جلسه دوم آیین بودا (متن جلسه دوم)


عرفان تطبیقی در ادیان جلسه سوم آیین بودا (متن جلسه سوم)


عرفان تطبیقی در ادیان جلسه چهارم آیین بودا  (متن جلسه چهارم)


عرفان تطبیقی در ادیان جلسه پنجم آیین بودا  (متن جلسه پنجم)


عرفان تطبیقی در ادیان  جلسه ششم آیین بودا  (متن جلسه ششم)


عرفان تطبیقی در ادیان جلسه هفتم آیین بودا  (متن جلسه هفتم)عرفان تطبیقی در ادیان جلسه هشتم آیین بودا  (متن جلسه هشتم)عرفان تطبیقی در ادیان  جلسه نهم آیین بودا  (متن جلسه نهم) عرفان تطبیقی در ادیان جلسه دهم آیین بودا   (متن جلسه دهم)عرفان تطبیقی در ادیان  جلسه یازدهم آیین بودا (متن جلسه یازدهم)عرفان تطبیقی در ادیان  جلسه دوازدهم آیین بودا (متن جلسه دوازدهم)  عرفان تطبیقی در ادیان  جلسه سیزدهم آیین بودا (متن جلسه سیزدهم) عرفان تطبیقی در ادیان جلسه چهاردهم آیین بودا (متن جلسه چهاردهم)
عرفان تطبیقی در ادیان  15 عرفان تطبیقی در ادیان  16عرفان تطبیقی در ادیان 17 (آخرین جلسۀ آیین بودا )

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر